પ્રકાશિત સમાચાર

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૧૭ મે ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૪ મે ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૩૧ મે ૨૦૧૮

લોકાર્પણ , (અમદાવાદ આવૃત્તિ) , ૩૧ મે ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮

લોકાર્પણ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૫ જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૭ જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૭ જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૭ જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૧૪ જૂન ૨૦૧૮

સૂર્યસિંધુ સાપ્તાહિક (ધરમપુર આવૃત્તિ) , ૧૫ જૂન ૨૦૧૮

લોકાર્પણ , (અમદાવાદ આવૃત્તિ) , ૧૮ જૂન ૨૦૧૮

લોકાર્પણ , (અમદાવાદ આવૃત્તિ) , 26 જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૮ જૂન ૨૦૧૮

આપ અને અમે , (ભરૂચ આવૃત્તિ), ૨૮ જૂન ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૫ જુલાઈ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૨૬ જુલાઈ ૨૦૧૮

વર્તમાન પ્રવાહ , (દમણ આવૃત્તિ) , ૯ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮