સહજ ધાર્મિક સ્થળો

નિર્મલ વૃક્ષ (નારગોલ)

છિન્દવાડા(જન્મસ્થાન)

પ્રતિષ્ઠાન (પુના)

કબેલા નું ઘર

કબેલા નું ઘર

કબેલા નું ઘર

કબેલા

કબેલા

નિર્મલધામ મહાસમાધિ (દિલ્હી)

બરવુડૅ નો આશ્રમ (ઓસ્ટ્રેલિયા)

ન્યૂયોર્ક આશ્રમ અને પ્રતિષ્ઠાન

શ્રી માતાજી નું ઘર

વિએના ઓસ્ટ્રિયા નો આશ્રમ

સમાધિ

ન્યૂયોર્ક આશ્રમ અને પ્રતિષ્ઠાન

શ્રી માતાજીનો સોફા