સહજ ધાર્મિક સ્થળો

નિર્મલ વૃક્ષ (નારગોલ)

છિન્દવાડા(જન્મસ્થાન)

પ્રતિષ્ઠાન (પુના)

 

કબેલા નું ઘર

કબેલા નું ઘર

બરવુડૅ નો આશ્રમ (ઓસ્ટ્રેલિયા)

 
 

વિએના ઓસ્ટ્રિયા નો આશ્રમ

ન્યૂયોર્ક આશ્રમ

સમાધિ