પ્રશંસાપત્ર

નવરંગ સ્કૂલ , કલોલ

વિકાસગૃહ: ઘરશાળા , અમદાવાદ

શ્રી જી. સી. પ્રાથમિક શાળા , અમદાવાદ

સવેરા સ્કૂલ , અમદાવાદ

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ તરફથી પરિપત્ર

બજાજ ફાઇનાન્સ લિમીટેડ તરફથી મંજૂરીપત્ર

જમનાબાઈ નર્સી સ્કૂલ, ગાંધીનગર

સ્ટેલમેક લિમિટેડ, ઉલારિઆ