સહજયોગ

ફોટો ગેલેરી

શ્રી કૃષ્ણ પૂજા - 2018 સુરત

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 29 જૂન 2018 , ભાવનગર જેલ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 24 જૂન 2018 , ગાંધીનગર

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 24 જૂન 2018 , અમદાવાદ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - જૂન 2018 , એલકેપી સીક્યુરિટીસ ,અમદાવાદ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 21 જૂન 2018 , જીએસઈબી કોલોની, ગાંધીનગર

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 21 જૂન 2018 , બજાજ ફાઇનાન્સ ,સુરત

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 21 જૂન 2018 , બજાજ ફાઇનાન્સ ,રાજકોટ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 2018 , ગામ-વરકુંડ, દમણ

સહસ્ત્રાર પૂજા - 2018 , નારગોલ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 2018 , રખિયાલ

શિવરાત્રી પૂજા - 2018 , મહેસાણા

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 2018 , મહેસાણા

આંતરરાષ્ટ્રીય આગ્ય્યા ચક્ર પૂજા 2017

શ્રી કૃષ્ણ પૂજા - 2017 અમદાવાદ

આત્મ-સાક્ષાત્કાર કાર્યક્રમ - 2017 , અમદાવાદ